WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zatwierdzenie projektu oraz wpłacenie zaliczki.

2. Stroną dokonującą zamówienia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwanej Zamawiającym.

3. Oferty i zamówienia wyceniane są w polskich złotych, podane ceny są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT.

4. Termin realizacji zamówienia liczy się od momentu wpłacenia zaliczki lub ustalenia indywidualnego terminu montażu.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia w całości lub części (np.brak towaru u dostawców) zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Terminrealizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację tego zamówienia. Nie stanowi to nienależytego wykonania zobowiązania.

6. Zamawiający zobowiązuje się do przystosowania miejsca montażu w sposób umożliwiający jego wykonanie oraz udzieli wszelkich informacji o instalacjach w miejscu montażu. W przypadku braku sprzętu AGD w dniu montażu, bądź nie przygotowania pomieszczenia lub odpowiednich przyłączy wykonawca wykona montażu mebli w swoim pierwszy możliwym terminie.

7. Montaż mebli może być wykonywany od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

8. Wykonawca nie dokonuje podłączeń elektrycznych, gazowych, hydraulicznych sprzętu AGD do sieci.

9. Zamawiający po zawarciu umowy nie wnosi zastrzeżeń do określonych wymogów konstrukcyjno-technicznych zgodnych ze sztuką stolarską.

10. Montaż mebli na wymiar jest usługą inwazyjną i mogą wystąpić drobne otarcia i uszkodzenia w szcególności ścian itp i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

11. Wszelkie zmiany w projekcie po zawarciu umowy są dodatkowo odpłatne. Odpłatność ustala się biorąc pod uwagę ilość zużytych materiałów oraz ilość roboczogodzin pracy z tym związanych.


GWARANCJA

1. Zamawiający ma prawo do zareklamowania wadliwie wykonanego zlecenia.

2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej lub e-mail. Reklamacja powinna zawierać :

– imię i nazwisko,

– telefon kontaktowy

– adres reklamacji,

– przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Zamawiającego,

– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

4. Termin realizacji reklamacji wynosi 6 tygodni od uznania reklamacji.

5. Reklamacja nie przysługuje w przypadku dokonania przez Zamawiającego lub osoby trzecie przeróbek, napraw itp czynności albo nie zapłacenia należności w całości przez Zamawiającego.

6. Gwarancji nie podlegają meble łazienkowe, oświetlenie, podnośniki gazowe.

7. Gwarancji nie obejmuje normalnego zużycia mebli oraz zniszczeń wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania powstałych z winy Zamawiającego bądź osób trzecich.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający oświadcza,że wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz umów zawieranych z wykonawcą są mu znane i je akceptuje (wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją ).

2. Strony zobowiązują się do rostrzygania kwestii spornych na drodze polubownej.

3. W przypadkach niewymienionych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a sądem właściwym do rostrzygnięcia kwestii spornych jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej.